Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

We vinden jouw privacy erg belangrijk. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Stichting Xpect013 en Xpect013 B.V., gevestigd aan Ringbaan-Oost 240, 5018 HC Tilburg, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via [email protected].

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website.

Hieronder geven we aan welke gegevens we verwerken.

Invullen sollicitatieformulier

De volgende gegevens worden verwerkt zodra het sollicitatieformulier op onze website wordt ingevuld. Deze gegevens worden vastgelegd om contact op te kunnen nemen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Motivatie
 • Curriculum vitae

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij de volgende gegevens van alle bezoekers:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en aan de wet te voldoen. Wij houden hierbij rekening met de wettelijke regelgeving omtrent bewaartermijnen van onder andere de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om onze taken uit te kunnen oefenen. Onderstaand volgen de hoofdzakelijke doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Achter ieder doel staat welke wettelijke verwerkingsgrondslag van toepassing is uit de AVG:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • om ervoor te zorgen dat de administratieve verwerking van je sollicitatie goed georganiseerd is (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • het afhandelen van jouw sollicitatie (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst);
 • wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (gerechtvaardigd belang);
 • wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst (noodzakelijk voor een wettelijke plicht);
 • in voorkomende situaties verstrekken wij gegevens aan derden ten behoeve van externe audits, accountantscontroles, bedrijfstransacties (bijvoorbeeld bij het aangaan van een samenwerkingsverband) en het bevorderen van de veiligheid. Bij de uitvoering hiervan staat geheimhouding centraal. De gegevens worden niet aan derden verkocht voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden.

Toestemming

Wij vragen expliciete toestemming aan onze websitebezoekers voor:

 • Het bewaren en analyseren van persoonsgegevens om meer inzicht te krijgen in relevante marktinformatie waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

We geven daarbij een toelichting op het doel en het gebruik van deze persoonsgegevens. Tevens worden de websitebezoekers gewezen op de mogelijkheid om te allen tijde de toestemming voor de verwerking in te trekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, GGD, de gemeente, scholen, etc.

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld ter verantwoording aan de gemeente voor de ontvangen subsidie voor voor- en vroegschoolse educatie);
 • indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;
 • op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Leveranciers

De leveranciers waarmee wij samenwerken vinden jouw privacy ook belangrijk. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de leverancier van onze recruitment software of de websitebouwer.

Google Analytics

We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Voor administratieve (persoons)gegevens geldt bijvoorbeeld over het algemeen een bewaartermijn van zeven jaar. Komt een contract niet tot stand? Dan houden we een bewaartermijn van vier weken aan. Met toestemming van de sollicitant mogen we de gegevens een jaar bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via [email protected].  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De (persoons)gegevens die je invult en met ons deelt via onze website, worden versleuteld en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Jouw rechten onder de AVG

Je hebt verschillende rechten onder de AVG:

 • Het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Het recht persoonsgegevens die incorrect zijn en door ons verwerkt worden, te laten corrigeren.
 • Het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen in specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld als de verwerking gebaseerd is op toestemming of als de verwerking onrechtmatig is.
 • Het recht op beperking van verwerkingen. Bijvoorbeeld als de juistheid van de verwerking betwist wordt.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. De verwerkingen die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang, zijn opgenomen in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken’.
 • Het recht om toestemming in te trekken als de verwerking gebaseerd is op toestemming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit doen we om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar kinderopvang en de website te verbeteren.

We gebruiken verschillende soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Hier vallen ook de cookies onder die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te verbeteren. Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. En statistiek-cookies verzamelen ook geanonimiseerd gegevens over onze website. Dit is nooit privacy-gevoelig. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn vallen onder deze categorie. Middels marketing-cookies kunnen wij je ook advertenties laten zien die op jou van toepassing zijn (remarketing), bijvoorbeeld op social media. Wil je onze locaties zien op een Google Maps kaart of een 360 graden tour van onze locaties zien? Ook dan moet je de marketing-cookies accepteren. Middels de tool Hotjar analyseren wij (anoniem) het gebruik van onze website zodat we de site kunnen verbeteren. Houd er rekening mee dat de website-ervaring mogelijk niet optimaal is, als je niet alle cookies accepteert.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het gebruik ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Microsoft Edge, Google ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op onze website worden gebruikt. De website werkt optimaal wanneer alle vakjes zijn aangevinkt. Je kunt je voorkeuren altijd nog wijzigen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. [Versie – 1 december 2023]